نحوه درخواست

پست الکترونیک جدید

میل سرور قدیمی

فرم درخواست

word         PDF


نحوه درخواست

 

با توجه به مشکلات موجود در Email سرور دانشگاه و همچنین تبادلات آن،این مدیریت اقدام به راه اندازی Mail Server  جدید نموده است.

لذا از متقاضیان و یا دارندگان اکانت ایمیل، تقاضا میشود ضمن مطالعه شرایط و اخذ فرم مربوطه در وبسایت مدیریت IT به آدرس، آنرا تکمیل و به کارشناس فناوری واحد مربوطه تحویل نمایند.ضمناً نام کاربری ایمیل های قبلی به ایمیل سرور جدید منتقل شده است.

جهت ورود به پست الکترونیکی جدید دانشگاه بر روی لینک های مورد نظر کلیک نمایید.

  • نحوه درخواست
  • راهنماپست الکترونیکی دانشگاه

محتوای مرتبط