شرح وظایف

 • ارتقاء فرهنگ آماری با برگزاری کارگاه و همایش
 • تشکیل کارگروه های تخصصی آماری با مشارکت رئیس دانشگاه، معاونین و مدیران دانشگاه
 • اصلاح بانکهای اطلاعاتی
 • بارگذاری کلیه اقلام اطلاعاتی در سایتهای آماری
 • تهیه سالنامه و نشریات آماری بر اساس اطلاعات موجود
 • تهیه داشبوردهای مدیریتی جهت معاونتهای مختلف به منظور حداکثر بهره برداری از امکانات و قابلیتهای موجود دانشگاه
 • بررسی معیارها، طبقه بندی ها و جداول مورد لزوم
 • تهیه دستوالعمل مربوط به استخراج آمار
 • تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی و پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به اداره آمار
 • تهیه جداول مناسب و استاندارد جهت ورود اطلاعات معاونت های موجود در دانشگاه
 • تهیه برنامه عملیاتی و برآورد هزینه سالیانه اداره آمار و ارائه گزارش عملکرد به رییس دانشگاه
 • ارائه مشاوره آماری به سایر واحد های زیرمجموعه دانشگاه و پرسنل شاغل در دانشگاه جهت تکمیل طرح های پژوهشی 
 • آموزش و تقویت دانش آماری رابطین آمار دانشگاه
 • پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های مربوطه و انعکاس نتایج
 • تهیه و تنظیم سالنامه آماری
 • برگزاری جلسات تصمیم گیری آماری با رابطین آمار
 • تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشگاه با همکاری معاونت های مربوطه و واحدهای زیر مجموعه و مستند کردن شاخص های مذکور