نرم افزار

این واحد در مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه واقع در پرديس دانشگاه قرار دارد و توسط تیم کارشناسان نرم افزار اداره میگردد. یکی از سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار، تمرکز بر توليد (develop) خرید و پشتیبانی نرم افزارهای موردنیاز واحدهای دانشگاه می باشد. بنابراین تهیه وارائه نرم افزارهای عمومی و موجود در بازار، به استثناء نرم افزارهای تخصصی و پژوهشی، در دستور کار این واحد نمی باشد.