کارشناسان و رابطین IT در واحد ها

پست الکترونیک

عنوان شغل

زمینه فعالیت

محل خدمت

نام خانوادگی

نام

m.dehghani@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال,HIS

بیمارستان بوعلی

دهقانی

محسن

f.rahdari@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال,HIS

بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

راهداری

فاطمه

n.osmani@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

عثمانی

عبدالناصر

h.farahmand@zaums.ac.ir

اپراتور

فناوری اطلاعات

بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

فرهمند

حسین

 

مسئول مدیریت فناوری اطلاعات

پورتال

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

عبادی پور

مرضیه

ma.keikha@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات،HIS

بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س)

کیخا

ملیحه

m.mirshekar@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

میرشکار

مرتضی

m.khaleghi@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال,HIS

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خالقی

مرتضی

m.mirbalouch@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال,HIS

بیمارستان امام خمینی(ره) خاش

میربلوچزهی

مسعود

v.narouei@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال,HIS

بیمارستان علی اصغر

ناروئی

وحید

v.khodabakhshi@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال,HIS

بیمارستان روانپزشکی بهاران

خدابخشی

وحید

y.pakzad@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال

شبکه بهداشت و درمان خاش

پاکزاد

یاسر

m.khamar@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

دانشکده سلامت خاش

تمندانی

محسن

m.shahnavazi@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

مدیریت مالی

شهنوازی میرجاوه

محمد

n.rezaei@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

دانشکده پزشکی

رضایی

ناهید

n.dorri@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

دانشکده پزشکی

دری

نرگس

tayeberakhshandadi@zaums.ac.ir

اپراتور

 

معاونت تحقیقات

رخشان دادی

طیبه

m.mirzadeh@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

دانشکده پیراپزشکی

میرزاده

ماریا

 

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

دانشکده بهداشت

پویان

مینا

r.rakhshani@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

دانشکده پرستاری و مامایی

رخشانی مقدم

روشنک

a_adelifar@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

دانشکده دندانپزشکی

عادلی فر

آرزوHeidarisadegh@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

حیدری

مجتبی

n.hashemzehi@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

معاونت تحقیقات

هاشمزهی

عبدالناصر

 

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

معاونت دانشجویی

خمر

مهدی

s.teymoori@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

معاونت دانشجویی

تیموری

سمانه

hosein.akbari@zaums.ac.ir

اپراتور

 

مرکز بهداشت زاهدان

اکبری

حسین

glnz.solat@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

مرکز بهداشت زاهدان

صولت

گلناز

beh.tavakoli@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

مرکز بهداشت زاهدان

توکلی

بهزاد

a.vosooq@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

وثوقیان

علی

m.shahrakimoghaddam@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

معاونت آموزشی

شهرکی مقدم

مازیار

shr.hashemi@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

هسته گزینش

هاشمی شهری

سیدحمیدرضا

 

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

حراست

رفیعی

سعید

a.keikha@zaums.ac.ir

مدیریت IT

فناوری اطلاعات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

کیخا

عباس

rezakeikhaharia@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

نیروی انسانی

کیخا آریا

رضا

m.hosseini@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

نیروی انسانی

حسینی

محمود

a.miri@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

معاونت درمان

میری

علی

r.mahmoodi@zaums.ac.ir

کارشناس IT

HIS

معاونت درمان

محمودی

راضیه

h.salari@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات

معاونت بهداشتی

سالاری

هادی

mo.asghari@zaums.ac.ir

کارشناس IT

فناوری اطلاعات,پورتال,HIS

کلینیک عدالت

اصغری

محدثه


محتوای مرتبط