اطلاعات آماری دانشگاه


آخرین اطلاعات آماری دانشگاه
تعداد بیمارستان های فعال و تخت ثابت بر حسب نوع وابستگی تعداد پايگاه هاي اورژانس پيش بيمارستاني ١١٥ مقایسه زایمان های طبیعی و سزارین بیمارستان ها میزان فعالیت های بیمارستان ها نسبت اعمال جراحی انجام شده در بیمارستان به تعداد پرسنل تخت های فعال برحسب شهرستان مراکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی تعدادآزمایشگاه های تشخیص طبی، داروخانه ها ... بر حسب نوع وابستگی تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی، داروخانه ها ... بر حسب شهرستان فعالیت موسسات درمانی در پایان سال پیراپزشکان شاغل برحسب رشته و نوع تخصص موارد مراجعه بیماران سرپایی بر حسب تخصص مورد نیاز فعالیت های عمده بهداشت محیط اطلاعات معاونت پژوهشی اطلاعات معاونت دانشجویی اعضاء هیئت علمی تعداد پست های سازمانی کارکنان شاغل دانشگاه بر حسب گروه شغلی تعداد پزشکان شاغل تعداد محقق، مراکز و طرح های تحقیقاتی دانشجویان پذیرفته شده دانشجویان شاغل به تحصیل دانشجویان دانش آموخته دانشجویان ساکن و متقاضی خوابگاه و فضای خوابگاهی تعداد پست های سازمانی به تفکیک شهرستان ها در پایان سال اطلاعات آماری دانشگاه

محتوای مرتبط