فرایند ها

از آنجايي كه سياستگزاري و برنامه‌ريزي دروزارت بهداشت ودرمان بمنظور ارائه خدمات بهینه و مطلوب ، جز با اطلاعات و آمار قابل اعتماد و بهنگام امكان پذير نمي‌باشد ، بنابراين ايجاد يك نظام آماري كارا و پويا امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

 فرایند اصلاح نظام آماری

الف-راهکارهای اجرایی لازم در جهت بهبود اطلاعات و تثبیت نظام آماری عبارتند از:
1. شناخت مشكلات و تنگناهای نظام توليد آمار
2. تشخيص دقيق نيازهای آماری
3. برنامه ريزی جامع جهت تهيه و توليد اطلاعات آماری مورد نياز
4. تبيين ساختار مديريتی نظام آماری و تعيين وظايف هر يك از رده ها در انجام فعاليتهای آماری
5. تعيين شيوه ارتباط ميان رده های مديريتی نظام آماری
6. نظارت و ارزيابي كامل فني، اجرايی و مالی فعاليت های آماری
7. ايجاد و توسعه پايگاه اطلاعات آماری و بهنگام سازی اطلاعات آماری براي ارائه به كاربران آمار
8. اطلاع رسانی توليدات آماری
9. ارزیابی نیازهای اطلاعاتی سیستم اطلاعات مدیریت مرکز آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مبتنی بر روش‌های فاکتورهای حیاتی موفقیت و برنامه‌ریزی سیستم شغلی
10. ارتقاء فرهنگ آمار و دیدگاه مدیریتی به آن

ب-راهکارهای بالادستی جهت ارتقاء و بهبود اطلاعات:
1-تدوین یک اساسنامه در جهت نشان دادن نقشه راه به دانشگاههای علوم پزشکی از طرف وزارتخانه.
2-تخصیص بودجه خاص به مدیریت آمار وفن آوری اطلاعات در زمینه تولید و تجزیه تحلیل آمار واطلاعات و همچنین ارتقاء سیتمهای موجود ،آموزش کارکنان.
3-تشکیل یک کارگروه در جهت معرفی نرم افزارهای کارا و رفع نواقص موجود.
4-قرارگرفتن اداره آمار از لحاظ مکان فیزیکی در مجاورت حوزه ریاست در جهت تقویت ارتباط با رییس دانشگاه ودر نتیجه ارتقاء جایگاه وشخصیت بخشیدن به واحد آمار.


فرایندهای پیاده سازی شده ودر حال پیاده سازی:

1-تشکیل کمیته آماردانشگاه
2- مشخص شدن رابطین آماری معاونتها و واحدهای زیرمجموعه در جهت تبادل بهتر اطلاعات ورفع نواقص احتمالی
3-بازدید دوره ای از واحدهای زیرمجموعه در جهت رفع نواقص اطلاعاتی و جلوگیری از تکرار ارسال ناقص اطلاعات
4-درخواست از معاونتهای مختلف به منظور دستیابی به بانکهای اطلاعاتی آنها در جهت دسترسی آسان به آمار واطلاعات واحدهای زیر مجموعه و همچنین ارائه راهکار به معاونتها درجهت بهبود وارتقاء سطح گزارش گیری بانکای اطلاعاتی آنها.
5- تشکیل دوره ای کمیته آمار دانشگاه در جهت بهبود فرایندهای لازم.