گزارش عملکرد اداره آمار

گزارش عملکرد در سالهای گذشته

الف ) در ابتدا آمار و اطلاعات به صورت سنتی و دستی گردآوری میشد که طبق اجرای چندین طرح اقدام پژوهشی و ثبت شده در معاونت تحقیقات و فناوری روش جمع آوری و ارسال اطلاعات به سیستم الکترونیکی تغییر پیدا کرد از جمله این اقدامات :

1.       جمع آوری اطلاعات بیمارستانی

2.     ارتقاء استفاده از سیستم پرسنلی آذرخش، به منظور دستیابی به آمار پرسنلی

3.  ثبت اطلاعات و آمارهای تسهیلاتی سالهای  قبل از 1357 و بعد از آن  که در فایلهای کاغذی موجود بود .

4.     ارائه راهکاربه معاونتها در جهت اصلاح بانکهای اطلاعاتی.

5.     ارائه راهکار به معاونتها در زمینه اصلاح تولید وچرخش آمارهای ثبتی

ب ) در سنوات اخیر رو به آنالیز و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات آوردیم با اجرای چندین طرح تحقیقاتی با مشارکت اعضاء هیئت علمی گامی مهم در جهت نیل به اهداف سازمانی برداشتیم از جمله طرح های تحقیقاتی ثبت شده عبارتند از

1.       بررسی کسورات بیمارستانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

2.     بررسی زمانهای رسیدن تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی بر بالین مریض

3.    بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی

در جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات و همچنین ارتباط بیشتر و قویتر با معاونتها پیشنهاداتی ارائه شده ولی متأسفانه از انجائیکه آمار و اطلاعات در اولویت آخر مدیران محترم میباشد ، حمایت بسیار ضعیفی در این صورت بعمل آمده ،خواهشمند است در جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات و شخصیت بخشیدن به واحد آمار با تعیین بودجه خاص و ارسال دستورالعمل و بخشنامه به دانشگاهها حمایت لازم صورت پذیرد. تا کنون هر آنچه واحد آمار انجام داده از داشته ها و توانایی های خود کارشناسان آمار بوده و هیچگونه حمایتی نداشته ایم و فقط در حد حرف بوده است.

 

عملکرد اداره آمار به صورت جزء در دانشگاه

1 - تکمیل جداول مربوط به سالنامه آماری سیستان و بلوچستان در سال ، شامل بخشهای ذکر شده ذیل و ارسال آن به معاونت آمار و برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان

الف - جداول مربوط به فعالیتهای معاونت بهداشتی اعم از بهداشت محیط،حرفه ای،خانواده،مدارس،بیماریهای واگیر و غیر واگیر

ب - جداول مربوط به نیروی انسانی به تفکیک نوع استخدام ،مدرک و  بر اساس  رشته های شغلی بهداشتی و درمانی،پشتیبانی ، پزشکان به تفکیک دکترای حرفه ای و رشته های مختلف تخصصی

ج - جداول آماری مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل ، فارغ التحصیل و پذیرفته شدگان

د -  مشخصات بیمارستانی و تختهای فعال آنها

ه - آمار مراکز بهداشتی درمانی آزمایشگاهی ، رادیولوژی ، توانبخشی به تفکیک بخشهای خصوصی و دولتی

2 - مشارکت در جلسات متعدد برگزار شده در معاونت پشتیبانی به منظور تهیه و تدوین عملکرد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال  و ارائه به استانداری سیستان و بلوچستان

3 - تهیه و تنظیم آمارهای مختلف مورد نیاز بودجه تفصیلی دانشگاه و ارائه به مدیریت تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای

 4 - دریافت  آمار بیمارستانی از کلیه بیمارستان های تابعه دانشگاه بصورت ماهیانه طبق دو فرم 1-201 و 2-201 ثبت آن در نرم افزار موجود اداره آمار به شرح ذیل :

201-1 : شامل تخت فعال ،تعدادمراجعین ، مرخص شده، انتقال به بخش ، انتقال به بیمارستان دیگر ، فوت در بیمارستان های تابعه  ، تعداد اعمال جراحی، زایمان طبیعی ،سزارین  وانواع بیمه ها در بیمارستان وهمچنین ضرب وجرح از جمله چاقو خرده ,تیر خورده و اطلاعات متولدین

201-2 : شامل تعداد مراجعین به هریک از کلینیک ها , روزکارکرد پزشکان , تعداد مراجعین  به پیراپزشکان (فیزیوتراپی ،بینای سنجی و...)روزکارکرد پیراپزشکان ،تعدادمراجعین  سرپایی وبستری به بخشها ی پارا کلینیکی ازجمله آزمایشگاه , پاتولوژی , رادیولوژی ,سی تی اسکن ,الکتروکاردیوگرافی ,اکو ,پزشکی هسته ای ،دیالیز ,تالاسمی و....

5 - تجزیه وتحلیل فعالیت های بیمارستانی و بدست آوردن شاخص های بیمارستانی  به صورت ماهیانه ازجمله تخت رو زاشغالی ، در صد اشغال تخت ، متوسط اقامت بیماران تعداد بستری شدگان، مرخص شدگان....

6 - ارتباط ماهیانه با کارشناسان معاونت های درمان , بهداشتی , داروغذا ,و آموزشی جهت  کسب اطلاعات واحدهای زیر مجموعه به شرح ذیل

معاونت درمان :  اطلاعات واحدهای آزمایشگاهی ،رادیولوژی ، فیزیو تراپی ، بینا سنجی ،شنوا سنجی ، گفتار درمانی  ، اورژانس ، مطب، در کل استان

معاونت دارو و غذا :  اطلاعات مربوط به داروخانه های سطح استان

معاونت بهداشتی :  اطلاعات مربوط به مراکز بهداشتی  درمانی شهری , روستایی , پایگاه بهداشت , تسهیلات زایمانی , وخانه بهداشت

معاونت آموزشی : اطلاعات مربوط به پذیرش, فارغ التحصیل وشاغل به تحصیل دانشجویان

7 - ثبت ورودی وخروجی های نیروی انسانی بصورت روزانه وتجزیه وتحلیل آمارهای نیروی انسانی وارائه گزارشات مختلف به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه ازجمله مدیریت نیروی انسانی

8 - پاسخگوی به نامه های آماری از طریق وزارت خانه متبوع ,استانداری سیستان ویلوچستان ، سازمان تامین اجتماعی, معاونت ها وواحدهای زیر مجموعه دانشگاه .

9 - ثبت اطلاعات مربوط به فعالیت معاونت های دانشگاه در نرم افزار سینا سا (sinasa)

10 - همکاری مستمر با مدیریت نیروی انسانی به منظور تهیه نیازهای نیروی انسانی در سالهای آینده و ارسال به وزارتخانه

11 - تجزیه وتحلیل آمار نیروی انسانی از سال 83 تا96 وارائه به حوزه ریاست دانشگاه.

12 - تجزیه وتحلیل فعالیت های بیمارستانی از سال  87 تا 96

13 - پاسخگویی به کلیه نامه های نیروی انسانی از طریق کار تابل بصورت روزانه(متوسط روزی 30 نامه)

 

 


گزارش عملکرد

محتوای مرتبط