فرم های آماری

فرم مراکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی

فرم کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

فرم فعالیت های عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکان های تهیه و نگهداری مواد غذایی

فرم دانشجویان شاغل به تحصیل

فرم شاخص(4) مراجعات به پزشکان شهرستان به تفکیک هر تخصص

فرم شاخص (2) تعداد کل مراکز ارائه خدمت شهرستان

فرم دانشجویان دانش آموخته

فرم جدول تعداد مرگ و میر در هر شهرستان به تفکیک علل فوت

فرم تعداد مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

فرم تعداد موالید و مرگ ومیر

فرم تعداد مرگ و میر در گروه های سنی خاص

فرم تعداد زنان زایمان کرده در مراکز زایمانی

فرم تعداد دانشکده، فضای آموزشی و اعتبار دانشجویی

فرم تعداد خانوار، پزشک خانواده(مصوب - موجود) و مراکز فاقد پزشک خانواده

فرم تعداد پست های سازمانی به تفکیک شهرستان در پایان سال

فرم تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115

فرم تعداد افراد (جمعیت) تحت پوشش برنامه پزشک خانواده

فرم تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی و ... بر حسب شهرستان

فرم تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی و ... برحسب نوع وابستگی

فرم پیراپزشکان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

فرم دانشجویان پذیرفته شده

فرم بودجه

فرم آمار اعضاء هیئت علمی

فرم ضریب اشغال تخت بخش های بستری

فرم پلی کلینیک بیمارستان

فرم تنظیم شده جدید آماری

فرم فعالیت بخش های بستری

فرم فعالیت اورژانس و دیالیز

فرم فعالیت های بیمارستانی