جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
مهندس عباس کیخا مدیر آمار و فناوری اطلاعات 054-33372015 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمدهادی پودینه مسئول شبکه و زیرساخت 054-33372017 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمد غفران خواجه مسئول گروه نرم افزار و پورتال 054-33372017 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
غلامرسول رجائی رئیس اداره آمار دانشگاه 054-33372018 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط