آموزش مجازی


سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


لینک ورود به سامانه

http://vc.zaums.ac.ir


فایل های مورد نیاز

 

 

http://it.zaums.ac.ir/uploads/adobeacrobat.pdf

Adobe Plogin

Adobe Flash Player

Persian Fonts