برنامه استراتژیک اداره آمار

 

برنامه استراتژیک اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

از آنجاییکه آمار پایه واساس برنامه ریزی است وبدون ابزار آمار واطلاعات به روز ، هیچ مدیری توانایی اجرای اهداف سازمانی را نخواهد داشت لذا در عصر امروز که فن آوری اطلاعات روز به روز نقش واهمیت خود را واضح تر بیان میکند و ایفای نقش آن بسیار با اهمیت میباشد، باید ازاین توان استفاده بهینه را برد.

در ابتدا به بیان ایرادات وضعفهای سیستم تولید ، جمع آوری و بازتاب آمار میپردازیم:

1-عدم ارتباط منطقی و درست بین معاونتها و مدیریت آمار وفن آوری که سر منشا آن به نظر میرسد خود وزارتخانه باشد که همخوانی و ارتباط قوی بین معاونتها و مدیریت آمار وفن آوری وجود ندارد.

2 -موازی کاری در تعدادی از مجموعه ها و واحدهای زیر مجموعه.

3 -عدم حضور کارشناسان آماری در کمیته خرید نرم افزار که نتیجه آن خریداری نرم افزارها بدون دید آماری و گزارش گیری ضعیف میباشد.

4-عدم بازدید از منابع تولید اطلاعات.

5 -نگاه ضعیف بعضی از مدیران به جایگاه آمار واطلاعات.

6 -عدم استفاده صحیح از علم فن آوری اطلاعات در جهت بهینه سازی اطلاعات.

7-دوگانگی و گاهی عدم تعریف در شاخصهای آمار و اسناندارهای تعریف شده در ایران.

8-عدم برون سپاری در فرایند تولید وآنالیز داده ها.

9 -نبود بودجه خاص به اداره آمار ،جهت ارتقاء سیستمهای موجود وبرون سپاری کارهای آماری.

 

برنامه های اداره آمار جهت بهینه سازی آمار

1-شناخت نیازهای آماری

1-کمک گرفتن از برنامه های تعیین شده از طرف وزارتخانه متبوع.

2 -تشکیل کارگروه آماری که معاونین و رییس دانشگاه درآن فعال باشند.

3 -ارتقاء فرهنگ آمار در بین مدیران دانشگاه با تشکیل کارگاه و همایش.

4-برون سپاری در زمینه جمع آوری اطلاعات وفرایند تولید و تجزیه و تحلیل.

5 -بازدید منظم از واحدهای تولید اطلاعات و منابع آماری.

5-اصلاح ساختارهای فن آوری اطلاعات جهت دسترسی کوچکترین واحد تولید آمار به اینترنت و فن آوریهای جدید اطلاعاتی.

6تشویق پرسنل وکارشناسان آماری.

7-تشکیل کارگاههای آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی کارشناسان و رابطین آماری.

8-تعریف شاخصهای آماری به صورت استاندارد و اعلام به معاونتها.

9 -مشارکت قطعی کارشناسان آمار در کارگروه خرید نرم افزار جهت همخوانی با نیازهای آماری و همچنین نحوه گزارش گیری آنها