سخت افزار

نظارت بر خرید رایانه در دانشگاه

  نظارت بر حسن انجام قراردادهای سخت افزار دانشگاه

 پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه

  تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار

   ارائه مشاوره خرید رایانه و سخت افزار به واحدها

   بررسی قراردادهای سخت افزار و شركت در جلسات مناقصه سخت افزاری

   عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شركت های خصوصی

    بررسی وضعیت موجود سخت افزار دانشگاه

  شناسایی شركت های توانمند جهت خرید قطعات

  ارائه استاندارد لازم جهت خرید سخت افزار


زیرساخت

محتوای مرتبط