معرفی اداره آمار

از آنجایی که سیاستگذاری و برنامه ریزی در وزارت بهداشت و درمان به منظور ارائه خدمات بهینه و مطلوب جزء با اطلاعات و آمار قابل اعتماد و بهنگام و همچنین تجزیه و تحلیل علمی اطلاعات امکان پذیر نمی باشد لذا اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به منظور پاسخ به این نیاز در جهت ارتقاء کمی و کیفی نظام آماری و چرخش و بازتاب اطلاعات حداکثر تلاش خود را به کار برده تا در راستای نیل به اهداف سازمانی خدمات ارزنده ای را ارائه نماید.