جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
امین پورحسن مدیر آمار و فناوری اطلاعات 054-33295784 1273 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمدهادی پودینه مسئول شبکه و زیرساخت 054-33295784 1273 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
کفایت الله صفرزائی مسئول وب و پورتال 054-33295786 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمد غفران خواجه کارشناس شبکه 054-33295788 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
غلامرسول رجائی رئیس اداره آمار دانشگاه 1343 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
بی بی زهره حسینی کارشناس آمار 1343 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
راضیه محمودی متصدی امور دفتری 1343 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط