تماس با ما

xxx

 


 

  مدیریت فناوری و اطلاعات:  مهندس امین پورحسن

   Email: a.pourhasan@zaums.ac.ir

tel : 05433295784

 


 

گروه شبکه و زیرساخت : مهندس محمد هادی پودینه

Email : mh.poudineh@zaums.ac.ir 

tel : 05433295784 

 


 

 گروه سیستم های سلامت : مهندس محمد غفران

Email : ghofran@zaums.ac.ir

tel: 05433295788      

 


 

گروه وب و پورتال : مهندس کفایت الله صفرزائی

Email: ksafarzaei@zaums.ac.ir

tel: 05433295786

 

 


محتوای مرتبط