معرفی مدیریت

امین پورحسن


سمت : سرپرست مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری کامپیوتر
سابقه خدمت : 16 سال

سوابق شغلی
شاغل بصورت قراردادی در مرکز ISP استانداری سیستان و بلوچستان (تفتان نت - اولین ISP خصوصی در استان)
استخدام در دانشگاه علوم پزشکی بتاریخ 29/05/81 تحت عنوان اپراتور در مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
کارشناس IT دانشگاه از سال 87
مسئول هماهنگی امور پشتیبانی دانشگاه در سال 88
مسئول هماهنگی امور پردیس دانشگاه از سال 88 تا سال 89
عضو کمیته راهبردی آموزش دانشگاه از سال 87 لغایت سال 88
مشاور امور IT معاون محترم تحقیقات دانشگاه

 مدیریت

محتوای مرتبط