1399/11/27
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
جلسه ای با موضوع پایش و ارزیابی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه
1399/09/02
کارشناسان مسئول سامانه های دانشگاه
کارشناسان مسئول سامانه های دانشگاه
1398/12/26
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
دستورالمعل شناسايی و معرفی سامانه های کرونا
1398/12/20
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
راه اندازی خط شماره 6 روی سامانه پاسخگویی 190
1398/09/12
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
جلسه هم اندیشی طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی